Selecteer een pagina

– onze algemene voorwaarden –

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LIZ

DEFINITIES 

ADVISERING
Advisering van welke aard dan ook.

DIENSTEN
Alle activiteiten, anders dan de levering van Zaken, die VOOR LIZ verricht tegen betaling. Deze activiteiten hebben in het bijzonder betrekking op het faciliteren van bijeenkomsten, co-creatiegroepen en programma’s, opleidingen en advies.

KLANT
De contractuele wederpartij van VOOR LIZ, zoals ook nader gedefinieerd als Opdrachtgever en/of Maatwerkklant.

OPDRACHTGEVER / MAATWERKKLANT
Een klant die aan VOOR LIZ een (maatwerk)opdracht verstrekt.

OPLEIDINGEN
Cursussen, trainingen, programma’s, korte instructies, voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties.

OVEREENKOMST
De tussen partijen gesloten overeenkomst betreffende het leveren van een VOOR LIZ product door VOOR LIZ B.V. aan de Klant.

VOOR LIZ B.V.
VOOR LIZ B.V. te Amsterdam (hierna tevens te noemen: “VOOR LIZ”) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 70236097.

VOOR LIZ PRODUCT
Een product of dienst dat door VOOR LIZ geleverd wordt in de vorm van een activiteit of een maatwerkopdracht.

ZAKEN
Al het materiaal dat VOOR LIZ te koop aanbiedt, hetzij rechtstreeks, hetzij als onderdeel van Diensten.

ALGEMENE BEPALINGEN BIJ MAATWERKOPDRACHTEN

ARTIKEL 1: TERBESCHIKKINGSTELLING INFORMATIE DOOR DE KLANT

De Klant zal alle gegevens en stukken, welke VOOR LIZ naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VOOR LIZ ter beschikking gestelde gegevens en stukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 

ARTIKEL 2: UITVOERING WERKZAAMHEDEN, GEHEIMHOUDING/VERTROUWELIJKHEID

Tenzij de Klant of VOOR LIZ een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, is hij/zij zowel tijdens de looptijd van de Overeenkomst als daarna, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van vertrouwelijke informatie betreffende de wederpartij.

Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.

De Klant is niet gerechtigd vertrouwelijke informatie die aan hem door VOOR LIZ ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de Klant voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke, arbitrale procedure of een bindend advies in het kader van een beslechting van geschillen tussen partijen waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Partijen zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie of verkeersgegevens krachtens wettelijke voorschriften, een rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken, dan wel aan overheidsdiensten of op grond van de Wet ingestelde toezichthoudende instanties dient te verstrekken.

VOOR LIZ zal haar systemen adequaat beveiligen, zoals omschreven in de Privacy verklaring.

Partijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om de persoonlijke gegevens die hen door de wederpartij zijn verstrekt adequaat te beveiligen. Partijen verplichten zich om van de wederpartij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel en de wijze waarop de informatie is vertrekt of aan hem bij de uitvoering van de Overeenkomst bekend is geworden.

Opdrachtgever geeft door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte (persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die VOOR LIZ aanlegt in het kader van haar Diensten. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van VOOR LIZ zijn opgeslagen. Opdrachtgever stemt ermee in dat VOOR LIZ zijn persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van VOOR LIZ en de daaraan gelieerde ondernemingen.

Voor een goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zijn partijen gehouden tot overleg, indien één van hen dit noodzakelijk acht.

ARTIKEL 3: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS/PRIVACY

De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door VOOR LIZ verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de opdrachtgever. De opdrachtgever staat er jegens VOOR LIZ voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart VOOR LIZ tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien VOOR LIZ op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. VOOR LIZ staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

De Klant erkent de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die binnen VOOR LIZ worden verwerkt. De Klant vrijwaart VOOR LIZ tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien en voor zover er door VOOR LIZ persoonsgegevens worden verwerkt welke Opdrachtgever toebehoren dan wel onder haar verantwoordelijkheid worden verwerkt, dan worden de bepalingen in dit artikel aangemerkt als verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en VOOR LIZ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn voorts de bepalingen van dit artikel van toepassing. In dit artikel is VOOR LIZ te kwalificeren als verwerker en Opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Partijen verplichten zich over en weer conform de AVG en overige privacygerelateerde wet- en regelgeving te handelen.

Opdrachtgever vrijwaart VOOR LIZ tegen aanspraken op grond van de AVG en overige privacygerelateerde wetten en regelgeving.

Verantwoordelijke is te allen tijde gerechtigd om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de onder voorgaand artikel genoemde maatregelen door een onafhankelijke deskundige te laten auditen. De kosten voor deze audit zijn voor de verantwoordelijke. Indien hieruit blijkt dat aanvullende technische en organisatorische maatregelen noodzakelijk zijn zoals bedoeld in voorgaand artikel, zal VOOR LIZ deze maatregelen in overleg met verantwoordelijke nemen.

ARTIKEL 4: KLACHTEN
Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen drie weken na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen drie weken na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan VOOR LIZ te worden kenbaar gemaakt.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
VOOR LIZ behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het opleidingsmateriaal en eventueel onderzoek en de resultaten daarvan voor, waaronder doch niet uitsluitend het auteursrecht op de geleverde producten.

VOOR LIZ als auteursrechthebbende geeft toestemming voor het verveelvoudigen van haar producten indien dit noodzakelijk is voor intern gebruik. Zonder voorafgaande toestemming van VOOR LIZ mogen documenten en andere producten niet openbaar gemaakt worden.

ARTIKEL 6: NON-CONCURRENTIE
De Klant verplicht zich jegens VOOR LIZ om gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst, werknemers van VOOR LIZ direct noch indirect in welke vorm of hoedanigheid dan ook in dienst te nemen respectievelijk anderszins werkzaamheden te laten verrichten.

ARTIKEL 7: BOETEBEDING
Ingeval van een inbreuk op artikel 2 (geheimhouding), 6 (non-concurrentie) of 5 (intellectuele eigendomsrechten) verbeurt de Klant aan VOOR LIZ een direct opeisbare boete van € 22.500 te vermeerderen met een boete van € 450 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en onverlet het recht van VOOR LIZ om volledige vergoeding te vragen van de ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade, voor zover deze het bedrag van de verbeurde boete(s) te boven gaat. 

ARTIKEL 8: BETALING EN VOORSCHOTNOTA’S

Betaling door Klant is, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te voldoen binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan eenentwintig (21) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door VOOR LIZ aan te wijzen bankrekening.

Indien de Klant niet binnen de genoemde termijn betaalt, zal VOOR LIZ, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van VOOR LIZ, vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke handelsrente in rekening brengen tot op de datum van volledige voldoening.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die VOOR LIZ maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant, met een minimum van € 250.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant naar het oordeel van VOOR LIZ daartoe aanleiding geeft, is VOOR LIZ gerechtigd van de Klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door VOOR LIZ te bepalen vorm. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is VOOR LIZ gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is al wat de Klant aan VOOR LIZ uit welke hoofde ook verschuldigd, direct opeisbaar.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

VOOR LIZ is gerechtigd om deelfacturen of tussentijdse facturen in te dienen naar rato van de reeds verrichte werkzaamheden.

Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van een of meer facturen heeft VOOR LIZ het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van VOOR LIZ schadevergoeding te eisen.

Niettegenstaande het voorgaande is VOOR LIZ gerechtigd om bij aanvang van de opdracht, dan wel gedurende de uitvoering van de opdracht een voorschot te verlangen, voordat een aanvang genomen wordt met de werkzaamheden. Het voorschot zal na afloop van de opdracht met de verrichte werkzaamheden en kosten worden verrekend.

Alle overeengekomen tarieven en prijzen zijn exclusief BTW, reis- en andere onkosten.

VOOR LIZ is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of de Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; of de Klant overgaat tot liquidatie van haar onderneming; of conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van de Opdrachtgever; of in geval van wanprestatie van Klant. 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

VOOR LIZ is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door de Klant verstrekte informatie en/of door geleverde Zaken.

VOOR LIZ is slechts aansprakelijk voor schade voor zover die door haar leidinggevenden met opzet of grove schuld is veroorzaakt. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade is echter steeds uitgesloten. Bij aansprakelijkheid van VOOR LIZ is deze ter keuze van VOOR LIZ beperkt tot het bedrag van het tarief voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, bij een Abonnement een vergoeding tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de laatste door de betreffende Klant aan VOOR LIZ betaalde periodieke vergoeding, dan wel indien de schade is gedekt door een verzekering van VOOR LIZ, het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van VOOR LIZ is uitgesloten.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle Overeenkomsten tussen de Klant en VOOR LIZ is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 

SPECIALE BEPALINGEN VOOR MAATWERKOPDRACHTEN

 

ARTIKEL 11: OFFERTES

Indien in de offerte niet anders vermeld, is deze gedurende twee weken van kracht.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door VOOR LIZ in een offerte genoemde prijzen exclusief omzetbelasting, en exclusief reiskosten. 

 

ARTIKEL 12: TOTSTANDKOMING VAN DE MAATWERKOVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende offerte door VOOR LIZ retour is ontvangen. Indien de werkzaamheden al daarvoor zijn aangevangen, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van de aanvang van de uitvoering van de opdracht. 

 

ARTIKEL 13: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De omvang van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de Overeenkomst opgenomen omschrijving van de opdracht, evenals alle schriftelijk overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst.

VOOR LIZ bepaalt naar eigen inzicht de wijze waarop en door welke persoon de Overeenkomst uitgevoerd wordt.

Indien VOOR LIZ bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van derden is zij ten opzichte van de Opdrachtgever niet verantwoordelijk voor die derden. 

 

ARTIKEL 14: LEVERINGSTERMIJN

Levertijden van Zaken en doorlooptijden van Diensten worden bij benadering vastgesteld en zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De Opdrachtgever aanvaardt dat de levertijden van Zaken en de doorlooptijden van Diensten negatief kunnen worden beïnvloed door vooraf niet voorziene factoren, alsmede een wijziging en/of uitbreiding van de overeengekomen aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht na de opdrachtverlening.

De levertijd gaat in na orderbevestiging en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van VOOR LIZ.

Overschrijdingen van de termijn veroorzaakt door gebrek aan medewerking van de Opdrachtgever of een onvoldoende kwaliteit van de door de Opdrachtgever geleverde informatie zijn niet aan VOOR LIZ toe te rekenen. 

 

ARTIKEL 15: TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE, MEDEWERKERS EN FACILITEITEN

De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke VOOR LIZ in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VOOR LIZ ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Indien de Opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk de door VOOR LIZ verlangde gegevens en bescheiden oplevert, zullen de daardoor ontstane extra kosten, zoals honoraria, voor rekening van de Opdrachtgever komen.

De Opdrachtgever verplicht zich VOOR LIZ en de reden van de opdracht zorgvuldig in het bedrijf, de instelling of organisatie, waarvoor VOOR LIZ een opdracht uitvoert, te introduceren. Tijdens de uitvoering van de opdracht moet VOOR LIZ kunnen rekenen op de ondersteuning van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers uit het bedrijf, de instelling of organisatie.

 

ARTIKEL 16: TARIEVEN

VOOR LIZ factureert de Opdrachtgever op basis van een vooraf overeengekomen bedrag. Het is ook mogelijk om op basis van een uurtarief een Overeenkomst aan te gaan.

VOOR LIZ is gerechtigd de (richt)prijs als genoemd in de overeenkomst zonder instemming van Opdrachtgever met maximaal tien procent te overschrijden. Indien de (richt)prijs door factoren die buiten de verantwoordelijkheid van VOOR LIZ liggen en/of door bij het aangaan van de opdracht nog onbekende feiten met meer dan tien procent overschreden wordt, zal VOOR LIZ tijdig nader overleg plegen met de Opdrachtgever en heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor zover niet uitgevoerd.

VOOR LIZ is gerechtigd tussentijds de tarieven aan te passen. Indien de tarieven met tien procent of meer stijgen heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst, voor zover deze niet is uitgevoerd, te beëindigen.

Indien de Opdrachtgever overgaat tot ontbinding op een van de gronden als genoemd in lid 3 en/of 4 is VOOR LIZ niet schadeplichtig.

De betaling van een eventuele meerprijs zal geschieden gelijk met de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

 

ARTIKEL 17: BIJEENKOMSTEN EN OPLEIDINGEN

De kosten van deelname dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, doch uiterlijk voor de aanvang van de bijeenkomst/opleiding.

De kosten van deelname zijn inclusief werkboeken.

VOOR LIZ berekent kostprijsstijgingen tot twee maanden voorafgaande aan de begindatum van de opleiding door in de deelnemersprijs.

Een bijeenkomst of opleiding vindt geen doorgang indien zich onvoldoende deelnemers hebben opgegeven. Aanmeldingen kunnen worden aangehouden indien dit in verband met de groepssamenstelling naar het oordeel van VOOR LIZ wenselijk is. VOOR LIZ neemt hierover contact op met de deelnemer. Betaalde deelnemersgelden worden ter keuze van de deelnemer of gerestitueerd of gereserveerd voor de eerstvolgende opleiding.

Indien een opleiding voor een periode van maximaal twee maanden wordt uitgesteld, worden kostenstijgingen in de deelnemersprijs niet doorberekend over de gereserveerde deelnemersgelden.

Bij annulering door de Opdrachtgever of deelnemer binnen een maand doch zeven dagen voor aanvang van de opleiding is die verplicht vijftig procent van de deelnemersprijs te vergoeden. Bij annulering door de Opdrachtgever of deelnemer binnen zeven dagen voor de aanvang of tijdens de opleiding, is de gehele deelnemersprijs verschuldigd. Annulering kan alleen schriftelijk geschieden.

Indien een deelnemer zich wil laten vervangen, is dat na verkregen toestemming van de Klant mogelijk.

Het is niet toegestaan cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of te doen publiceren.

Voor invulling van het jaarprogramma van opdrachtgever hanteert VOOR LIZ de volgende annuleringsvoorwaarden.

 

ANNULERING EN KOSTEN

Live bijeenkomsten, zoals workshops, trainingen, colleges en programma’s kunnen tot een maand van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien deze korter dan een maand voor aanvang wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels:

Bij annulering drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst/aanvang programma brengen wij 25% van de kosten in rekening

Bij annulering twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst/aanvang programma brengen wij 50% van de kosten in rekening

Bij annulering een week voorafgaand aan de bijeenkomst/aanvang programma brengen wij 100% van de kosten in rekening. Dit geldt ook in geval van no-show.

Online bijeenkomsten kunnen tot twee weken van te voren worden geannuleerd. Hiervoor wordt 150 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien deze later dan twee weken voor aanvang wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels:

Bij annulering twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst brengen wij 50% van de kosten in rekening

Bij annulering 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst brengen wij 100% van de kosten in rekening

De annulering kan alleen per e-mail worden gedaan via team@voorliz.nl.

 

VERVANGING?

Indien een deelnemer verhinderd is, kan een andere deelnemer zijn plaats innemen. Dit dient van tevoren met VOOR LIZ (team@voorliz.nl) te worden afgestemd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

 

ANNULERING DOOR VOOR LIZ

VOOR LIZ behoudt zich het recht voor om tot een week voor aanvang van de bijeenkomst/programma deze te annuleren wegens onvoldoende deelname. Van onvoldoende deelname is sprake indien zich tot zeven dagen voor aanvang van de bijeenkomst/programma minder dan het overeengekomen aantal betalende deelnemers hebben aangemeld. Indien geen aantal is overeengekomen, hanteren wij standaard een minimale deelname van 6 betalende personen.

 

ARTIKEL 18: DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

VOOR LIZ is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien zij van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer volgens de offerte en eventuele latere specificaties kan verlopen. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de Opdrachtgever te worden meegedeeld. VOOR LIZ is in geval van ontbinding op deze grond niet schadeplichtig.

Bij annulering van een opdracht is de Opdrachtgever gehouden aan VOOR LIZ alle met de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van VOOR LIZ op schadevergoeding wegens winstderving, alsmede overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

VOOR LIZ is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de door VOOR LIZ bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, almede voor het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon of e-mail. Al het e-mail verkeer, dataverkeer, audioverkeer en telefoonverkeer geschiedt over het algemeen ongecodeerd, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.

De Opdrachtgever is verplicht VOOR LIZ onmiddellijk op de hoogte te stellen van risicoverhogende omstandigheden die zich voordoen bij de Opdrachtgever zoals: betalingsonmacht, (aanvraag van) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, strafrechtelijke onderzoeken, claims etc.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Muiden, oktober 2019